PEO OFICIAL 1º PALETERIA

ANGLESOLA

04/06/2024

 
TASQUES A DESENVOLUPAR:

 • Estudiar prèviament, sobre projecte o documentació gràfica, l'element d'obra a construir.
 • Preparar la zona de treball i organitzar l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.
 • Replantejar l'element a construir, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals...), anivellant i aplomant, col·locant regles o mires, definint aparells, modulant verticalment i horitzontal i preparant plantilles o cindris.
 • Realitzar estintolaments i apuntalaments i col·loca cindris i altres elements auxiliars.
 • Construir fonaments.
 • Executar xarxes de sanejament.
 • Construir murs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells d'obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó.
 • Construir cobertes planes i inclinades.
 • Esquerdejar, arrebossa, remolinar i lliscar paraments verticals i horitzontals.
 • Enguixar i lliscar paraments interiors.
 • Realitzar treballs d'ajut del ram de paleta a altres insdustrials: obertura de regates, col·locació d'elements i conductes encastats per a instal·lacions...


REQUISITS:

- Coneixements de construcció. Experiència.
- Idioma : català i castellà
- Carnet de conduir i/o disponibilitat de vehicle.


HORARI: 8 hores


DATA D'INICI I DURADA: A confirmar.


Envia'ns el teu currículum (Indica a observacions el nom de l'oferta: PEO OFICIAL 1º PALETERIA)

Per qualsevol dubte o aclariment contacta amb nosaltres : 973311300