PEÓ DE CONSTRUCCIÓ

ANGLESOLA

03/07/2024

 
TASQUES A DESENVOLUPAR:

  • Preparar la zona de treball i organitzar l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.
  • Replantejar l'element a construir, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals...), anivellant i aplomant, col·locant regles o mires, definint aparells, modulant verticalment i horitzontal i preparant plantilles o cindris.
  • Realitzar estintolaments i apuntalaments i col·loca cindris i altres elements auxiliars.
  • Construir fonaments.
  • Executar xarxes de sanejament.
  • Construir murs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells d'obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó.
  • Construir cobertes planes i inclinades.
  • Esquerdejar, arrebossa, remolinar i lliscar paraments verticals i horitzontals.
  • Enguixar i lliscar paraments interiors.
  • Realitzar treballs d'ajut del ram de paleta a altres insdustrials: obertura de regates, col·locació d'elements i conductes encastats per a instal·lacions...


REQUISITS:

- Coneixements de construcció. Experiència.

- Carnet de conduir i/o disponibilitat de vehicle.


HORARI: 40h/setmanals


SALARI I HORARI: A determinar.


Envia'ns el teu currículum (Indica a observacions el nom de l'oferta: PEO DE CONSTRUCCIÓ)

Per qualsevol dubte o aclariment contacta amb nosaltres : 973311300